GRĀMATAS

18 мистических совершенств („18 mistiskās pilnības”)

Эта книга посвященна описанию 18 мистических совершенств.

Ее уникальность заключается в том, что она не просто излагает сухим языком методы достижения совершенств, в ней рассказываются разные истории о великих людях и мистиках прошлого, совершавших удивительные деяния, поражающие наше ограниченное, плоское воображение безграничностью своего масштаба. Во времена процветания Ведической цивилизации для праведных людей обладание этими способностями было вполне естественным, однако в настоящее время только избранные могут обладать ими, да и то не в полной мере.   

Прежде, чем приступать к практике овладения хотя бы одной мистической способностью, вам необходимо прочитать всю книгу от начала до конца, чтобы у вас сложилось общее понимание того, к чему приводят мистические совершенства.   

Эта книга может стать практическим руководством для тех, кто стремится обрести мистические силы, позволит расширить кругозор занимающихся духовной практикой вне зависимости от конфессии и вероисповедания, а также тех, кто просто пытается удовлетворить свое любопытство.

 

---

„18 mistiskās pilnības”

   Šī grāmata veltīta 18 mistisko pilnību aprakstam. Tās unikalitāte slēpjas tajā, ka tā nevis vienkārši sausā valodā stāsta par pilnības sasniegšanas metodēm, bet gan iekļauj sevī arī dažādus stāstus par vareniem pagātnes cilvēkiem un mistiķiem, kuri paveikuši dažādas brīnumainas lietas, pārsteidzot mūsu ierobežoto iztēli ar savām neierobežotajām spējām. Vēdiskās civilizācijas uzplaukuma laikā taisnīgiem ļaudīm šo pilnību pārvaldīšana bija pati par sevi saprotama, kamēr mūsdienās tās piemīt tikai izredzētiem, un arī tad ne pilnā mērā.

  Pirms ķerties pie kaut vienas no mistisko pilnību apguves, Jums nepieciešams izlasīt visu grāmatu no sākuma līdz beigām, lai veidotos kopējais priekšstats par to, pie kā noved mistiskās pilnības.

 Šī grāmata var kļūt par praktisku ceļvedi tiem, kuri tiecas iegūt mistiskas spējas. Tiem, kuri nodarbojas ar garīgo praksi neatkarīgi no konfesijas un ticības, tā palīdzēs pavērt plašāku redzeslauku. Šī grāmata būs interesanta arī tiem, kuri vienkārši cenšas apmierināt savu ziņkāri.

 

Путь в Гималаи („Ceļš uz Himalajiem”)

Вы бывали когда-нибудь в Индии?

Вы мечтали о мистике, загадках непознанного, непонятного и удивительного?

Страна, которая останется с Вами навсегда, откроет Вам глаза на простые и удивительные вещи, научит слышать и видеть сердцем и в конечном счете, открывая Вам мир подарит Вам самих себя – это Индия.Вы боитесь запутаться, не знаете маршрута, традиций и обычаев? Не страшно, Вас поведет по страницам этой удивительной книги человек, путешествия которого не только полностью поглотят Вас свежестью восприятия, неординарностью мышления и духовным виденьем ,но и поможет Вам с помощью разнообразных практик и реализаций мудрецов почувствовать себя частью этой удивительной, мистической и парадоксальной страны.

 

---

„Ceļš uz Himalajiem”

Vai esat kādreiz bijis Indijā?

Sapņojis par mistiku, neizzinātā mīklainību, nesaprotamo un pārsteidzošo? Valsts, kas paliks ar Jums uz visiem laikiem, atvērs acis uz vienkāršām un pārsteidzošām lietām, iemācīs saklausīt un saredzēt ar sirdi un, visbeidzot, atverot pasauli, dāvās sevi pašu – tā ir Indija.

Baidāties apmaldīties, nezināt maršrutu, tradīcijas un paražas? Tas nekas! Pa šīs pārsteidzošās grāmatas lapaspusēm Jūs izvadās cilvēks, kura ceļojums ne tikai pilnībā aizraus ar savu svaigo uztveri, neparasto domāšanu un garīgo redzējumu, bet arī palīdzēs Jums ar dažādu viedo ļaužu prakšu un realizāciju palīdzību sajust sevi kā daļu no šīs brīnumainās, mistiskās un paradoksālās zemes.