AĻONA BURDUĻENKO (SATI)

 

 

Aļona Burduļenko (Sati) - vairāk par pasniedzēju lasiet ŠEIT.Информация на русском языке, см. ЗДЕСЬ.

Lai pieteiktos uz kādu no kursiem vai semināriem, lūdzu, aizpildiet formu lapas apakšā. Mēs ar Jums sazināsimies par pieejamām vietām tuvākajās grupās.

 

Чтобы подать заявку на любой из курсов или семинаров, пожалуйста, заполните форму внизу. Мы свяжемся с вами о доступных мест в ближайшие несколько групп.

“Vēdiskā numeroloģija – skaitļu noslēpums. 1. kurss”

VISPĀRĒJAIS KURSS - LEKCIJAS

Zināt, ko vēlas citi. Redzēt cilvēku slēptos motīvus un rast pieeju ikvienam. Parastam cilvēkam tas viss šķiet neiespējams. Daži pavada gadus, apgūstot cilvēku uzvedības psiholoģiju, tā arī nerodot atbildes. Iespējams, ne tur meklē. Šis seminārs iepazīstinās Jūs ar senām zināšanām, kas atver cilvēku raksturus un likteņus, balstoties uz mūsdienās ikvienam pieejamiem datiem (dzimšanas datums un vārds). Kādēļ senatnē šī informācija tika slēpta no apkārtējiem un ko tā nes?

 

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem noteikti izmainīs Jūsu dzīves kvalitāti.

 

 Lekciju tēmas:

 • Īsa vēsture. Numeroloģijas izcelsme. Avoti
 • Numeroloģija kā mūsu personības atslēga. Kas ietekmē mūsu personību un ar kādu datu palīdzību numerologi iegūst informāciju par cilvēka personību un likteni.
 • Noteikumi un priekšnosacījumi numerologam un cilvēkam, kurš nāk uz konsultāciju
 • Ko par cilvēku stāsta dzimšanas datums
 • Ko par cilvēku stāsta vārds un uzvārds
 • Planētas un skaitļi
 • Skaitļu klasifikācija
 • Skaitļu daba

Teorētisko lekciju kurss: 3 dienas pa 2 stundām (kopā 6 astronomiskās stundas)

Vienas lekcijas cena: 7 EUR

Visa lekciju kursa cena: 18 EUR

 

PADZIĻINĀTA APGUVE - PRAKTISKĀS NODARBĪBAS (1. kursa ietvaros)

Ikviens no mums kaut reizi dzīvē ir jautājis sev „Kādēļ citi ļaudis rīkojas tā, kā es nekad nebūtu rīkojies? Kādēļ es nevaru to, kas citiem izdodas tik viegli? Ko man sagaidīt no dzīves? Un,vispār, vai ir atbildes uz šo un kur tās meklēt?”

Izrādās - atbildes ir - un meklēt tās var autoritatīvos rakstos. Senatnē visi šie jautājumi gudrajiem nesagādāja nekādas grūtības, jo viņi pārvaldīja instrumentus, kas ļāva lasīt cilvēku raksturus un likteņus tā, kā mēs lasām grāmatas. Kāds viņus sauc par mistiķiem, cits  - par zinošiem ļaudīm vai viedajiem.

Ar laiku šīs zināšanas (instrumenti) zuda tādēļ, ka cilvēki sāka vairāk interesēties par materiāliem jautājumiem. Tikai izredzētie nodeva tās no mutes mutē, iepazīstinot ar svēto rakstu tekstiem. Vienas no šādām zināšanām (instrumentiem) bija vēdiskā numeroloģija, kam tolaik bija mazliet citāds nosaukums. Tā palīdzēja cilvēkam saprast sevi, citus, paredzēt notikumus un daudz ko citu...

Tieši šīs zinātnes iepazīšanai būs veltīts šis seminārs. Tajā Jūs varēsiet uzzināt vairāk par sevi un saviem tuviniekiem, spēsiet saprast dažādu cilvēku dabu, kā arī uzzināsiet par dažādām iespējām, ko šī zinātne sniedz tam, kurš to apgūst. Ikviens cilvēks spēj būt mistiķis, attīstīt sevī siddhas („pārdabiskas spējas”). Iespējams, šis ir jūsu pirmais solis sevis iepazīšanas ceļā.


Nodarbību  tēmas:

• Personības motivācija

• Sūtība

• Pirmā desmitnieka skaitļi

• Otrā un trešā desmitnieka skaitļi

• Skaitļu spēcīgās un vājās puses

• Ieteikumi slimību gadījumos

• Iespējamie dzīvības apdraudējumi

• Ieteikumi

 

Abonementa cena visam kursam (3 lekcijas, 5 praktiskās nodarbības):  160 EUR  (kopā 16 astronomiskās stundas)


"Ведическая нумерология: тайны чисел (1 курс )"

ОБЩИЙ КУРС - ЛЕКЦИИ

Знать чего хотят другие. Видеть скрытые мотивы людей и найти подход к любому человеку. Все это кажется практически невозможным для простого человека. Некоторые тратят годы, изучая психологию поведения людей, так и не находя ответы. Возможно, не там ищут. Этот тренинг познакомит Вас с древнейшим знанием, открывающим характеры и судьбы людей на основании данных (дат рождения и имен), которые сейчас доступны каждому обывателю. Почему эта информация в древности так скрывалась от посторонних и какую информацию она несет? Ответы на эти и другие вопросы непременно изменят Вашу жизнь.

 

Темы лекций:

 • Краткая история. Происхождение нумерологии. Источники
 • Нумерология как ключ к нашей личности. Что влияет на нашу личность и с помощью каких данных нумерологи получают информацию о личности и судьбе человека.
 • Правила и предписания для нумеролога и человека, который приходит на консультацию
 • О чем говорит дата рождения человека
 • О чем говорит фамилия и имя человека
 • Планеты и числа
 • Классификация чисел
 • Природа чисел

Курсы: 3 дня 2 часов (всего 6 часов)

Цена одной лекции: 7 EUR

Цена абонемента на все 3 лекции: 18 EUR

 

 

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ - ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Каждый из нас хоть раз в жизни задавался вопросом «Почему другие люди поступают так, как я бы никогда не поступил? Почему я не могу  того, что другим дается так легко? Чего мне ожидать от жизни?  И вообще, существуют ли на это ответы и где их искать?».

Оказывается, ответы есть и искать их нужно в авторитетных писаниях. Для мудрецов древности все эти вопросы не представляли никакой сложности, ведь они владели инструментами, позволяющими читать характеры и судьбы людей так же легко, как мы читаем книги. Кто-то называет их мистиками, а кто-то людьми знающими или ведающими. Со временем эти знания (инструменты) утрачивались вследствие того, что человека начинали больше интересовать материальные вопросы. И лишь избранные передавали их из уст в уста, знакомя с текстом священных писаний. Одним из таких знаний (инструментов) была ведическая нумерология, которая тогда имела немного другое название. Она помогала человеку понять себя, понять других, предсказывать события и многое другое…

Именно знакомству с этой наукой будет посвящен этот тренинг. На котором Вы сможете узнать больше про себя и  ваших близких, сможете понять природу различия людей,  а также узнаете о различных возможностях, которые предоставляет данная науку, человеку изучившему ее. Каждый человек способен стать мистиком, развить в себе сиддхи («сверхъестественные способности»), возможно, это ваш первый шаг на пути открытия себя.


Темы занятий:

 • Мотивация личностей
 • Предназначение
 • Числа первой десятницы
 • Числа второй и третей десятницы
 • Сильные и слабые стороны личности
 • Рекомендации по заболеваниям
 • Возможные угрозы для жизни
 • Рекомендации


Цена курса из 5 практических занятий и 3 лекций: 160 EUR  (всего 16 часов)

 

“Vēdiskā numeroloģija – personības raksturojums. 2. kurss”

2. kurss sastāv no vienas lekcijas (atkārtošana) un 5. praktiskajām nodarbībām

Daudziem cilvēkiem piemīt vienādi motīvi un bieži sakrīt pat dzīves apstākļi. Tad kādēļ vieni visu laiku tiecas augšup, kamēr citi ir apmierināti ar mazumiņu? Kāpēc, sapņojot par vienu un to pašu, mēs rīkojamies atšķirīgi? Kas ietekmē to, ka no trim cilvēkiem, kuri mīl dzīvniekus, viens kļūst par veterinārārstu, otrs baro dzīvniekus pagalmā, bet trešais nodibina starptautisku dzīvnieku aizsardzības organizāciju?

Viss slēpjas mūsos- īpašībās, iegūtās iepriekšējās dzīvēs, vai arī tieši otrādi- to neesamībā. To apjoms un dzīves jomas, kurās tās izpaužas, tad arī nosaka mūsu lomu sabiedrībā.

Mūsu vecāku nepiepildītie sapņi, apkārtējās vides ietekme un pat sabiedrībā esošās modes tendences bieži vien neļauj atklāties mūsu spējām. Lai gan tieši iekšējo talantu realizācija bieži vien ir atslēga tam, ka esam veiksmīgi un apmierināti paši ar sevi. 

Vai mēs labi pazīstam tos, kuri ir mums apkārt?..Vai mēs pazīstam paši sevi?..

 

Nodarbību tēmas:

 1. Skaitļu aprēķina noteikumi.
 2. Psihomatricas izveide.
 3. Psihomatricas analīzes noteikumi.
 4. Psihomatricas šūnu satura vispārējā analīze.
 5. Šūnās esošo ciparu apskats (no 1 līdz 9) – nozīmes traktējums


«1» -pārliecība par sevi

«2» - enerģētiskais potenciāls 

«3» - spēja tikt apmācītam, tieksme sistematizēt

«4» - vēlmju spēks, psiholoģiskais spēks

«5»- loģika un intuīcija

«6» - radošums, «kalpošana»

«7» - veiksme

«8» - atbildība, pienākuma apziņa

«9» - izlēmība un rezultativitāte


Kursi: 6 dienas pa 2 stundām (vai arī - kopā 12 astronomiskās stundas)

Cena: 150 EUR

"Ведическая нумерология: характеристика личности (2 курс)"

Многие люди имеют одинаковые мотивы и даже обстоятельства в их жизни часто складываются одинаково, но почему при этом одни все время стремятся ввысь, а другие довольствуются малым? Почему мечтая об одном и том же мы поступаем совершенно по-разному. Что влияет на то, что из трех человек любящих животных: один становится ветеринаром, второй кормит животных во дворе, а третий создает международную организацию по защите животных. 

Дело в нашем благочестии – качествах, наработанных в прошлых жизнях, или же, наоборот, в его отсутствии. Его количество и области жизни, где оно проявлено, и определяет нашу роль в обществе.

Нереализованные мечты наших родителей, влияние нашего окружения и даже тенденции моды в обществе часто не позволят раскрыться нашим способностям. А ведь реализация заложенных в нас талантов часто является залогом самоудовлетворенности и успеха. 

Хорошо ли мы знаем тех кто нас окружает?.. А Знаем ли мы себя?..


Темы занятий:

 1. Правила вычисления цифр . 
 2. Построение психоматрицы. 
 3. Правила Анализа психоматрицы.
 4. Общий анализ содержимого ячеек психоматрицы
 5. Рассмотрение цифр в ячейках (от 1 до 9) – трактовка значений.

 

«1»-уверенность в себе

«2» - энергетический потенциал

«3» - обучаемость, склонность к систематизации

«4» - сила желаний, психологическая сила

«5»- логика и интуиция

«6» - творчество, «служение»

«7» - удача

«8» - ответственность, чувство долга

«9» - решительность и результативность

 

Курсы: 6 дня 2 часов (всего 12 часов)

Цена курса из 5 практических занятий: 150 EUR

PIETEIKŠANĀS

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.