IGORS DJAČENKO (JOGEŠVARA)

Programmu vada jogas meistars Igors Djačenko (Jogešvara) - starptautiskā vēdiskās kultūras centra ATMA vadošais jogas, pranajamas un meditācijas pasniedzējs, joga- terapijas un organisma atjaunošanas, pielietojot senas jogas tehnikas, speciālists. Atrodas Himalaju jogas tradīcijas guru paramparā (mācekļa pēctecībā).

Mācījies Indijā pie skolotājiem Jogešvaranandas un Šivanandas jogas ašramos.

Autors dažāda līmeņa instruktoru apmācību programmām. Ir daudz skolēnu dažādās valstīs: Latvijā, Somijā, Vācijā, Francijā, Krievijā, kuri izgājuši apmācības šajās programmās.

Vada individuālas nodarbības, sniedz konsultācijas jogas terapijā un jautājumos par organisma atjaunināšanu. Lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības. Jogas un atpūtas centrā Krimā vada ikgadēju programmu.

Vada centru „ATMA” Dņepropetrovskā.

 

Информация на русском языке, см. ЗДЕСЬ.

 

Lai pieteiktos uz kādu no kursiem vai semināriem, lūdzu, aizpildiet formu lapas apakšā. Mēs ar Jums sazināsimies par pieejamām vietām tuvākajās grupās.

 

Чтобы подать заявку на любой из курсов или семинаров, пожалуйста, заполните форму внизу. Мы свяжемся с вами о доступных мест в ближайшие несколько групп.

Treniņš "Pratjahara- jogas instruments sajūtu kontrolei un apzinātības attīstīšanai"

„Gribu visu un uzreiz” - viena no lielākajām mūsdienu cilvēka problēmām.

Spēcīgas jūtas, spēcīga pieķeršanās, nespēja pieņemt un izanalizēt savas kļūdas – rezultātā rodas tik pat spēcīga vilšanās, niknums un neapmierinātība.

Kā būt, ja neapmierinātība ar dzīvi un iespēju pseido-ierobežojumi (salīdzinājumā ar vēlmēm) ņem virsroku pār saprātu?

Kā pārstāt sevi salīdzināt ar citiem un pieņemt sevi tādu, KĀDS ESI- apzinot sevi patiešām tādu, kāds esi?

Ko nozīmē tīrs un elastīgs prāts, nepiesārņots ar „sociālo drazu” un uzvedības normām, ko mums uzspieduši vecāki, skolotāji, politiķi?

Visas šīs prāta problēmas risina Pratjaharas prakse- sens paņēmiens prāta un jūtu kontrolei.

 

Apmeklējot šo treniņu, Jūs sapratīsiet pareizu sajūtu apmierināšanas ideju, neatsakoties no savām vēlmēm. Sapratīsiet, no kā sākas paškontrole un kā pārstāt būt mums uzspiesto vēlmju un baiļu vergam.

Apziņas attīstīšanai iegūsiet darbojošos instrumentu darbam ar savu prātu.

Treniņš veidots tā, lai tas būtu vērtīgs tiem, kuri jau praktizē jogu-prakses padziļināšanai, un lai būtu nepieciešams tiem, kuri vēlas kļūt par savu sajūtu un domu saimniekiem.

 

Treniņa praktiskā daļa:

1. Uzmanības fizioloģija (mūsu prāta darbības specifika)

2. Meditatīvas prakses pamatasanas

3. Absolūtas statikas izstrāde (nepieciešamas priekš meditācijas)

4. Objektu ”tīras sajušanas" attīstīšana (bez analītiskā prāta līdzdalības)

5. Elpošana- miera un sevis izziņas atslēga

6. Prakse mūsu sajūtu izpētei

7. Prakse mūsu prāta izpētei

8. Metodes prāta vienvirzības sasniegšanai (koncentrācijas aspekti)

9. Apzināta esamība Šeit un Tagad

10. Kas ir stabila sevis apzināšanās un kā to noturēt.

 

Vēlams ģērbties ērti un līdzi paņemt jogas paklājiņu. Ir iespējams sarunāt paklājiņu ar treniņa organizatoriem.

 

Kursi: 2 dienas pa 5 stundām (kopā 10 astronomiskās stundas)

Dalība: 90 EUR

 

Тренинг «Пратьяхара - иструменты Йоги для контроля чувств и развития осознанности»

«Хочу всего и сразу» - основная проблема современного человека.

Сильные чувства, сильная привязанность, неумение принять и проанализировать свои ошибки порождают такое же сильное разочарование, злость, неудовлетворенность.

Как же быть, если неудовлетворенность жизнью и псевдоограниченность возможностей по сравнению с желаниями берут верх над разумом?

Как перестать сравнивать себя с другими и принять себя КАК ЕСТЬ - осознав себя тем, кто ты есть на самом деле?

Что значит чистый и подвижный ум, не засоренный «социальной шелухой» и навязанными нам установками от родителей, учителей, политиков?

Все эти проблемы ума решает практика Пратьяхары - древний способ контроля ума и чувств.

 

Пройдя этот тренинг, вы поймете идею правильного удовлетворения чувств, не отказываясь от своих желаний. Поймете, с чего начать самоконтроль и как перестать быть рабом навязанных извне нам желаний и страхов.

Вы получите действенные инструменты работы со своим умом для развития сознания.

Тренинг составлен так, что будет полезен всем тем, кто уже практикует йогу - для углубления своей практики, и просто необходим тем, кто хочет стать хозяином своих чувств и мыслей!

 

Практическая часть тренинга:

1. Физиология внимания (особенности работы нашего ума)

2. Основные асаны для медитативной практики

3. Наработка тотальной неподвижности (необходимой для медитации)

4. Развитие «чистого ощущения» объектов (без участия анализирующего ума)

5. Дыхание - ключ к спокойствию и погружению внутрь себя

6. Практика исследования чувств

7. Практика исследования ума

8. Методы достижения однонаправленности ума (аспекты концентрации)

9. Осознанное присутствие Здесь и Сейчас

10. Что такое стабильное самосознание и как его удержать.

  

Желательно одеваться удобно и взять с собой коврик для йоги. При отсутствии коврика его можно будет взять у организаторов тренинга.

 

Курсы: 2 дня 5 часов (всего 10 часов)

Стоимость: 90 EUR

 

Jogu elpošanas noslēpumi (Pranajama I)

Senas jogu elpošanas tehnikas, kas attīrīta organismu un nostiprina veselību.

Pranajama - sena, gadsimtiem cauri pārbaudīta vingrinājumu sistēma, kas dod spēku, jaunību un skaistumu. Pieredzējuša pasniedzēja vadībā Jūs apgūsiet šo sistēmu un varēsiet to praktizēt visas dzīves garumā, izjūtot uz sevis seno mācību mistisko spēku.

 

Kursi: 4 astronomiskās stundas

Dalības maksa: 50EUR

Пранаяма 2 (продвинутый уровень)

Это древние дыхательные техники йогов, способствующие очищению организма и укреплению здоровья. Пранаяма - это система упражнений проверенная веками, дающая силу, молодость и красоту. Под руководством опытного преподавателя, вы сможете овладеть этой системой и практиковать ее в течении жизни, ощущая на себе мистическую силу древних учений.

 

Курсы: 4 часа

Стоимость: 50 EUR

 

Pranajama ar priekšzināšanām (Pranajama II)

Enerģētiskā potenciāla atvēršanas tehnikas

Elpas aiztures

Tehnika pakāpeniskai jogas transa sasniegšanai

Apziņas attīrīšana

Prasme koncentrēties

Ārstnieciskās elpošanas tehnikas darbam ar arteriālo spiedienu

 

Kursi: 4 astronomiskās stundas

Dalības maksa: 50EUR

 

Секреты дыхания йогов (Пранаяма 1)

Темы:

• Техники раскрытия энергетического потенциала

• Задержки дыхания

• Техника постепенного входа в йогический транс

• Очищение сознания

• Умение концентрироваться

• Лечебные техники дыхания работы с артериальным давлением.

Курсы: 4 часа

Стоимость: 50 EUR

 

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.