Ekadaši un aptumsumu kalendārs 2024 (Latvija)

Экадаши и затмение - календарь 2024 (Латвия)

KALENDĀRS LEJUPLĀDEI / ЗАГРУЗИТЬ КАЛЕНДАРЬ
Ekadashi 2024 Latvia_atma.png
Portable Network Image Format 1'007.3 KB

*18. jūnijs - Pandava ekadaši

 

!! Ekadaši tiek aprēķināti saskaņā ar vaišnavu standartu, ņemot vērā dažus īpašus noteikumus (8 mahadvadaši, kas ņem vērā ne tikai brahma muhurtu, bet arī sarežģītākus noteikumus līdz pat jauna mēness, pilnmēness un citu aspektu dziļākai analīzei). Aprēķinu autors - Centra ATMA vadītājs un vēdiskais astrologs Artjoms Čeremisins (Ananda).

 

Informācija par aptumsumiem 2024. gadā:

Mēness

  • 25.03, 9:14 - redzams Latvijā, ietekmes (pusēnā)
  • 18.09, 5.45 - Latvijā redzams, daļēja ietekme

Saules

  • 8.04, 21:18 - pilns, ietekmē, un it kā redzams. Bet tā kā tas būs pēc saulrieta, tomēr īsti nav redzams.
  • 2.10, 21:46 - daļējs, Latvijā nav redzama.

 

*18 июня - Пандава экадаши

 

!! Экадаши рассчитаны по вайшнавскому стандарту с учетом некоторых специфических правил (8 махадвадаши, которые учитывают не просто брахма мухурту, а более сложные правила вплоть до анализа новолуния, полнолуния и другие аспекты для более глубокого анализа). Автор расчетов — руководитель Центра АТМА, ведический астролог Артем Черемисин (Ананда).

Затмения: 

Лунные:

  • 25.03, 9:14 - в Латвии видно, влияет (полутеневое)
  • 18.09, 5.45 - в Латвии видно, влияет частичное

Солнечные 

  • 8.04, 21:18 - полное, влияет, и вроде видно, но будет после заката, потому как бы и не видно. 
  • 2.10, 21:46 - частичное, не видно в Латвии. 

EKADAŠI GAVĒNIS

ЭКАДАШИ ПОСТ

~~на русском языке пожалуйста читайте ниже~~

„Ir piecas laivas slīcējiem pasaulīgās eksistences okeānā: Kungs Višnu, Bhagavad-gīta, Šrimati Tulasi- devi, govs un ekadaši” /Garuda Purana/

 

Ekadaši ir īpaša mēness diena, kas tiek veltīta gavēnim un padziļinātai garīgajai praksei. Tas, kurš šajā dienā gavē, saņem lielus garīgos ieguvumus un attīra savu apziņu.

 

Tulkojumā no sanskrita ekadaši nozīmē „vienpadsmit” („eka” tulkojams kā „viens”, „daši” no siev.dzimtas vārda „daša”- desmit). Tā ir augoša un dilstoša mēness vienpadsmitā diena. Parasti tās ir divas reizes mēnesī un 24 reizes gadā.

 

Galvenais šī gavēņa princips – atteikšanās no produktiem, kas satur pākšaugus un graudaugus. Tiek uzskatīts, ka ekadaši dienā šajos produktos nonāk visu ļaužu, kuri piedalījušies to gatavošanā, grēki – sākot ar tiem, kuri ievāca ražu, kuri nogādāja tos uz apstrādes vai sagatavošanas vietu, līdz pat tiem, kuri pārdeva vai nopirka, gatavoja. Un, protams, bez gaļas, zivīm un olām (šie produkti pēc savas būtības rada smagu karmu par dzīvas radības nogalināšanu; pat, ja olā nebija embrija aizmetnis, apziņa tiek aptraipīta). Stingrāks variants ir gavēt, dzerot tikai ūdeni. Tāpat nav ieteicams skūties, ziesties ar eļļu un gulēt pa dienu. Šajā dienā ieteicams atturēties arī no intīmās tuvības.

 

Ja cilvēks nav spējīgs ekadaši dienā pilnībā atteikties no ēdiena, tad viņš drīkst dienas laikā paēst vienu reizi, tā viņš saņem pusi no gavēņa ieguvumiem. Gadījumā, ja dienas laikā cilvēks ēd vairākas reizes un tādu ēdienu, kas nav pretrunā ar ekadaši principiem, viņš vienkārši neveic nekādu grēcīgu darbību un attīra apziņu, taču īpašus garīgus labumus šajā gadījumā nesaņem. Ja vēlaties ievērot gavēni, taču veselības dēļ tas nav iespējams, nebēdājaties, jūs to varat kompensēt, ievērojot gavēni Pandava ekadaši vai arī ziedojot bramanam vai mācītājam. Tāpat, ja nesanāk ievērot gavēni pašā ekadaši dienā, jūs to varat izdarīt nākamajā dienā – to sauc par dvadaši.

 

Vaišnavu (tie, kuri pielūdz Višnu) tradīcijā seko šādam gavēņa standartam, vadoties pēc laika:

ja ekadaši sākas vēlāk nekā brahma muhurta (speciāls laiks līdz saullēktam), tad to pārnes uz nākamo dienu un askēzes tur sākot ar šīs dienas saullēktu līdz pat nākamās dienas saullēktam. Tomēr, tas nenozīmē, ka var kompensēt gavēņa ierobežojumus, pieceļoties līdz saullēktam un pieēdoties. :) 

 

Ekadaši dienā ir stingri aizliegts piedāvāt rīsu bumbiņas (pindu) senčiem, ir atļauta vien tarpanam (ūdens piedāvāšana). 

Tiek uzskatīts, ka visa gada laikā ievēroto ekadaši labumus var iegūt, ja tiek pilnībā (bez ēdiena un dzēriena) ievērots Pandava (Nirdžala) ekadaši.

 

Svarīgi saprast, ka šīs dienas galvenais mērķis – ne tikai gavēt, bet gan izbrīvēt spēkus un laiku garīgajai praksei un pašpilnveidošanās procesam, jo ekadaši ir īpaši labvēlīgs tieši šiem mērķiem.


Papildus informāciju par ekadaši gavēni
varat noklausīties A.Meredova lekcijā šajā linkā:
http://atma.guru/glavnaya/slushat-lekcii.html

 

© Artjoms Čeremisins (Centra ATMA astrologs un jogas pasniedzējs)

ЭКАДАШИ ПОСТ

"Пять лодок есть для тонущего в океане мирского существования: Господь Вишну, Бхагавад-гита, Шримати Туласи -деви, корова и экадаши" /Гаруда Пурана/

 

Экадаши - особый лунный день, посвященный посту и усиленной духовной практике. Тот, кто постится в него, получает большие духовные блага и очищение своего сознания. Экадаши переводится с санскрита как "одиннадцать" ("эка" переводится как "один", а "даши" - женский род от "даша", десять). Одиннадцатый день растущей и убывающей Луны. Обычно он бывает два раза в солнечный календарный месяц и 24 раза в год. 

 

Главный принцип этого поста - отказ от зерновых и бобовых продуктов. Считается, что в этот день, в данные продукты входят грехи всех людей, которые причастны к приготовлению их - те, кто собирали урожай, те, кто везли его до места обработки или готовки, те кто продавали и покупали, и те, кто готовил. И конечно, никакого мяса, рыбы и яиц (эти продукты , по определению, вызывают тяжёлую карму за убийство живого существа. В крайнем случае, если в яйце не было эмбриона, то осквернение сознания). Более строгий вариант подразумевает пост на одной воде. 

 

Также не рекомендуется бриться, растираться маслом, спать днём. В этот день следует воздержаться и от половой близости.

 

Если человек не может полностью отказаться от приёма пищи в экадаши, то он может поесть раз в день, так он получает половину блага от поста. В случае принятия пищи не противоречащей нормам экадаши несколько раз в день, человек просто не совершает греха и очищает сознание, но не получает особых духовных благ. Если вы хотите совершать пост, но не можете по состоянию здоровья - не расстраивайтесь, вы можете компенсировать это соблюдением поста на Пандава экадаши (см. ниже) или же подношением, пожертвованием брахману или священнику. Также, в случае несоблюдения поста на экадаши, вы можете совершить его на следующий лунный день - двадаши.

 

В вайшнавской (те, кто поклоняются Вишну) культуре следуют такому стандарту поста по времени: если экадаши начинается позже брахма мухурты (специальное время суток до рассвета), то он переносится на следующий день и аскеза выполняется от рассвета этого дня до рассвета следующего. Это, однако не значит, что следует компенсировать ограничение поста, встав до рассвета и наевшись. :)

 

В этот день строго запрещено совершать подношения рисовых шариков (пинду) предкам, дозволяется только тарпанам (подношение воды).

 

Считается, что плоды всех экадаши в году могут быть достигнуты соблюдением полного (без еды и пищи вообще) поста в день Пандава (нирджала) экадаши (май-июнь).

 

Важно понимать, что главная цель этого дня - не просто пост, а освобождение сил и времени для духовной практики и самосовершенствования, поскольку экадаши особо благоприятен для данных целей.

 

Дополнительную информацию об Экадаши можно прослушать в лекции А. Мередова по этой ссылке: http://atma.guru/glavnaya/slushat-lekcii.html

 

© Артём Черемисин, астролог и йога преподаватель центра Атма. 

APTUMSUMI

ЗАТМЕНИЯ

~~на русском языке пожалуйста читайте ниже~~

Vēdiskajā kultūrā Saules un Mēness aptumsumus uzskata par nelabvēlīgiem. Aptumsumu dienās ieteicams gavēt, vēlams bez vajadzības neiet laukā, kā arī trīs dienas pirms un trīs dienas pēc aptumsuma neuzsākt nekādas svarīgas lietas (kāzas, bērna ieņemšana, lieli pirkumi, biznesa uzsākšana, tāli vai svarīgi ceļojumi). Kopumā nedēļa pirms un nedēļa pēc šī notikuma arī tiek uzskatīta par periodu, kad vērojama aptumsuma negatīva ietekme, lai arī ne tik spēcīga.
  
Saule ir aptuveni 400 reizes lielāka par Mēnesi un aptuveni tik pat (400 reizes) tālāk no Mēness, un, skatoties no Zemes, mums liekas, ka tās ir līdzīgas vai vienāda lieluma. Tāpēc vērotājam no Zemes šīs planētas var vizuāli aizklāt viena otru. Kad Mēness virzās starp Zemi un Sauli, tas met savu ēnu uz Zemi. Kad šī ēna krīt uz Zemi, notiek aptumsums. Mēness šķērso Saules orbītu aptuveni 27,3 dienu robežās jeb aptuveni reizi mēnesī. Ne katru reizi, kad tas notiek, ir aptumsums. Bet kad tad tas notiek?
Astronomiskie fakti:

1.Saules un Mēness krustošanās punkti ir Dienvidu un Ziemeļu mēness mezgli – Rahu un Ketu;
2.Kad Mēness virzās pa savu ziemeļu kursu virs ekliptikas un sāk iegūt plašumu, krustošanās punkts ir pazīstams kā Ziemeļu mezgls (Rahu);
3.Kad Mēness virzās pa savu dienvidu ceļu lejā zem ekliptikas un sāk zaudēt plašumu, krustošanās punkts ir pazīstams kā Dienvidu mezgls (Ketu).
Šo mezglu (Rahu un Ketu) ass virzās uz rietumiem un gadā noiet 19,4 grādus. Tas ir pretēji zodiakālajam virzienam, un tāpēc mezglu virzība notiek retrogrādi, t.i., vērotājiem no Zemes tie virzās pretējā virzienā attiecībā pret planētām. Rahu jeb ziemeļu mezgls ir atslēgas punkts attiecībā uz materiālajām vērtībām. Tas parāda baudas pieaugumu no materiālajām vērtībām. Ketu, dienvidu mezgls, ir atslēgas punkts transformācijām garīgajā aspektā. Tas parāda garīguma un mokšas (atbrīvošanās) virzienus.

 

Saules aptumsuma laikā ieteicams skaitīt lūgšanas Šivam Dakšinamurti formā, savukārt mēness aptumsuma laikā – Višnu Narasimhas formā. Ja jūs neesat no Skolotāja saņēmuši speciālas mantras šo dievību godināšanai, tad labāk praktizēt prasida mantras (tādas, kas nes svētību visiem), piemēram, Om Namah Šivaja Šivam un Om Namo Bhagavate Narasimhaja Narasimham.  Tāpat var skaitīt arī Maha Mritjundžaja mantru un Narasimhas kavaču godājot Narasimhu.

 

Ja aptumsums nav redzams tajā vietā, kur jūs atrodaties, tad tā ietekme, protams, būs vājāka, taču tik un tā var izpausties, jo pilnmēness un jauna mēness punkti savienojumā ar mēness mezgliem paši par sevi jau ir pietiekami spēcīgi faktori, kas ietekmē cilvēka psihi un veselību.

 

Tekstā izmantoti materiāli no SJC grupas un centra ATMA astrologa un jogas pasniedzēja Artjoma Čeremisina oriģinālais teksts.

ЗАТМЕНИЯ

Затмения Солнца и Луны в ведической культуре считаются неблагоприятными. В дни затмений рекомендуется поститься, желательно без необходимости не выходить из дома в этот день. Также не предпринимать никаких важных начинаний (свадьбы, зачатия детей, большие покупки, открытия бизнеса, далёкие или важные путешествия) за 3 дня до и в течении 3 дней после затмения. В целом, неделя до и неделя после его тоже считаются подверженными этому негативному влиянию, хоть и не так сильно.

 

Солнце примерно в 400 раз больше Луны, при этом примерно настолько же (в 400 раз) дальше Луны, и при наблюдении с Земли нам кажется, что они похожи, или одинакового размера. Поэтому для наблюдателя с Земли, они могут визуально перекрывать друг друга. Когда Луна проходит между Землёй и Солнцем, она бросает свою тень на Землю. Когда тень падает на Землю, приходит затмение. Луна пересекает орбиту Солнца в пределах 27,3 дней, или грубо говоря, раз в месяц. Однако затмение не происходит каждый раз, когда это случается. Но когда происходит?

Астрономические факты:
1. Точками пересечения движения Солнца и Луны являются Южный и Северный лунные узлы – Раху и Кету;
2. Когда Луна движется по своему северному курсу, над эклиптикой, и начинает набирать широту, точка пересечения известна как Северный узел (Раху);
3. Когда Луна движется по своему южному пути, вниз, под эклиптикой, и начинает терять широту, точка пересечения известна как Южный узел (Кету).

Ось этих узлов движется к западу, и проходит по 19,4 градуса в год. Это противоположно зодиакальному движению, и потому движение узлов ретроградно, то есть для наблюдателя с Земли они движутся в обратном направлении по отношению к планетам. Раху или северный узел – это ключевая точка обращения к материальным ценностям. Он показывает рост наслаждения материальными ценностями. Кету, южный узел - ключевая точка трансформации в сторону духовных ценностей. Он показывает направление духовности и мокши.

 

Во время солнечного затмения рекомендуется молиться Шиве в форме Дакшинамурти, а во время лунного – Вишну в форме Нарасимхи. Если вы не посвящены учителем в специальные мантры этих божеств, лучше практиковать прасида мантры (те, которые несут благо для всех), например: Ом намах Шивая для Шивы и Ом намо бхагавате Нарасимхая для Нарасимхи. Также подойдут Маха Мритьюнджая мантра для Шивы и чтения Нарасимхи кавачи для почитания Нарасимхи.

 

 

Если затмение не видно в той местности, где вы находитесь, его эффект будет безусловно слабее, но всё равно может проявиться, так как сами точки полнолуния и новолуния в соединении с лунными узлами являются достаточно сильным фактором для влияния на психику и здоровье человека.
  

В статье использованы материалы из группы SJC и авторский текст Артёма Черемисина (астролог и йога преподаватель центра Атма).