BIEDRIEM

Biedrības "Centrs ATMA" mērķis:
Personības pilnveidošana un garīgās izaugsmes veicināšana ar centram pieejamajām zināšanām un metodēm.

Biedrības galvenie darbības virzieni:

 • Regulāra personību pilnveidojošo un garīgo izaugsmi veicinošo nodarbību organizēšana un vadīšana;
 • Vieslektoru lekciju, semināru, izbraukuma programmu, publisku pasākumu organizēšana un vadīšana.

 

Biedru piesaistes mērķi:

 • Apvienot līdzīgi domājošos, veidojot uzticības pilnu vidi, kas palīdzēs un iedvesmos katru indivīdu personīgajai izaugsmei;
 • Veidot mājīgas Centra ATMA telpas, kas kalpos kā biedru pulcēšanās vieta jogas nodarbībām, Reiki apļiem, vēdisko rituālu, speciālistu konsultāciju, nelielu semināru un biedru tikšanās reižu organizēšanai;
 • Nodrošināt Centra ATMA ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti; piedāvājuma klāsta papildināšanu ar vieslektoru semināriem, lekcijām, veicinot biedru pašizaugsmi un centra telpu noslogojumu.


Biedru priekšrocības:

 • Atlaides uz daļu no Centra ATMA Latvijā organizētajām programmām (retrītiem, lekcijām u.c.), vieslekcijām un semināriem Latvijā;
 • Biedri, kas apmaksā biedru naudu uzreiz par visu gadu, saņem dāvanu karti 3 jogas nodarbībām;
 • Zināšanu,  pieredzes un viedokļu apmaiņa līdzīgi domājošu cilvēku starpā, slēgtā un vienotā grupā;
 • Ar laiku – mājīgas telpas kā biedru pulcēšanās vieta.

 

Для членов Центра АТМА

Цель общества «Центр АТМА» :
Совершенствование личности и её духовное развитие посредством знаний и методик, доступных центру.

Основные направления деятельности общества:

 • Организация и проведение регулярных занятий, направленных на совершенствование личности и её духовное развитие;
 • Организация и проведение лекций, семинаров, выездных программ, публичных мероприятий.

 
Цели привлечения в общество:

 • Объединить единомышленников, создав среду полного доверия, которая поможет и вдохновит человека на личное развитие;
 • Создание уютного помещения Центра АТМА, где члены общества смогут собираться для проведения занятий йогой, Кругов Рейки, ведических ритуалов, консультаций специалистов, небольших семинаров и организации встреч членов центра;
 • Обеспечить устойчивое развитие и стабильность Центра АТМА; расширяя спектр предложений на посещение семинаров и  лекций, создавая возможность саморазвития членов общества и занятости помещения центра.

 

Преимущества членства:

 • Скидки на часть организованных Центром АТМА программ, проводимых в Латвии (ретриты, лекции, семинары и.т.д.)
 • Члени Центра АТМА которие заплатит членский взноc за веc год cразу, получит подаручную каpту на 3 занятий йоги;
 • Обмен знаниями, опытом, мнениями между единомышленниками в закрытой и объединённой группе;
 • Со временем – уютное помещение, где смогут собираться члены клуба.