ALEKSEJS MEREDOVS (ATMA SVARUP)

Starptautiskā vēdiskās kultūras centra "Atma" prezidents. Vēdisko un tantrisko aizsargmantru, hiromantijas un Ajūrvēdas speciālists. Vēdiskais psihologs, Reiki rietumu un austrumu sistēmas un Aštanga jogas Meistars.

16 gadu vecumā indiešu templī (ašramā) pieņēma mūka dzīves veidu un vairāk kā 14 gadus padziļināti apguva senos garīgos rakstus un prakses. Saņēmis bramanisko iesvētību vienā no senākajām vēdiskajām tradīcijām.

Kopš 2006. gada vada starptautisko centru „Atma” (ar pārstāvniecībām vairākās valstīs), kur viņš un viņa skolēni gatavo jogas, meditācijas, pranajamas, Reiki, vēdiskās filozofijas, psiholoģijas, hiromantijas, astroloģijas, numeroloģijas un ajūrvēdas speciālistus un pasniedzējus.

Vairāk lasīt ŠEITИнформация на русском языке, см. ЗДЕСЬ.


Lekcijas un treniņi 2016.gada aprīlī

informāciju par lekcijām un treniņiem atradīsiet ŠEIT.

 

Treniņš «Ģimenes attiecību noslēpumi»

No semināru-treniņu cikla „Laimīga ģimene- no A līdz Z”

Kādēļ visu laimīgo pasaku beigās ir kāzas un tiek noklusēts, kas tad bija tālāk? Lieta tāda, ka tālāk vairs nav pasaka- sākas skarbā realitāte un laimīgie mīlētāji nokļūst sadzīves, savstarpējo pretenziju un nepiepildītu cerību dzirnakmenī. Kāds cenšas atrast izeju, iegrimstot sevī, kāds sāk uzskatīt, ka materiālais ir mazsvarīgs, un ar galvu metas iekšā garīgumā, kāds apmeklē dažādas lekcijas un treniņus, ģimenes psihologus. Rezultātā visi saprot, ka nepieciešams tiekties uz harmoniju un mīlestību, taču augsto ideālu neatbilstība dzīvei ved ģimeni uz šķiršanos.

Tieši šī mūsdienu sabiedrības skaudrā realitāte iedvesmoja Alekseju Meredovu (jogas meistaru) un Natāliju Čehovsku (tantras meistari) sniegt šo praktisko treniņu par ģimenes attiecībām. Tā ietvaros jūs iegūsiet redzējumu un sapratni par visām ģimenes iekšējām situācijām. Kas ir ģimene, kas ir mīlestība un harmonija laulībā, kā dzirdēt un tikt sadzirdētam, kā pārvarēt grūtības kopdzīvē. 

Šī treniņa būtība ir prakse, nevis teorija. Jogas un tantras metodes ļaus jums ieraudzīt cēloņus un dos iespēju ietekmēt situāciju. Daudzi mūs māca, dod padomus, un mēs akli ticam un rīkojamies... Tādēļ šī treniņa būtība- iemācīties „atvērt”acis, skaidri redzēt situāciju un pašiem valdīt pār savām ģimenes attiecībām. Jo ne jau vārdi, bet darbi maina mūsu dzīvi.

 

Ievadlekcija- Aleksejs Meredovs un Natālija Čehovska  (1,5h)

Ievads, jautājumi un atbildes. 

 

Pirmo treniņa dienu vada Aleksejs Meredovs (4-5h)

Akcents uz dzīvesbiedru attiecībām.

Tēmas:

 • Metodes un prakses stresa situāciju novēršanai ģimenē
 • Ģimenes apziņas un enerģētiskā potenciāla vadīšana


Otro treniņa dienu vada Natālija Čehovska  (4-5h)

Tēmas:

 • Radīšanas un sagraušanas psiholoģija ģimenē
 • Attiecības ar senčiem un vecākiem (prakses situācijas ietekmei)
 • Bērni. Kā būt labiem vecākiem.  Prakses bērna psihoemocionālā stāvokļa noteikšanai. Testi ģimenē valdošo attiecību noteikšanai.  

Norises vieta: ??

Kursu ilgums: lekcija 1,5h, praktiskās nodarbības divas dienas pa 4-5h (kopā 8-10 astronomiskās stundas)

Dalība: 95 EUR (lekcija un 2 praktiskās nodarbības)

Tikai lekcija 7 EUR, viena treniņa diena atsevišķi 50 EUR

Тренинг «Мистика семейных отношений»

От тренингова цикла «Cчастливая семья от А до Я»

Почему все счастливые сказки заканчиваются на свадьбе и история умалчивает, что же было дальше? А дело в том, что дальше сказки нет – наступает суровая реальность и ранее счастливые возлюбленные попадают под жернова быта, взаимных претензий и нереализованных надежд. Кто-то пытается найти выход, погрузившись в себя, кто-то начинает считать материальное неважным и с головой окунается в духовность, кто-то посещает различные лекции и тренинги, семейных психологов – в результате все понимают, что нужно стремиться к гармонии и любви, но несоответствие своей жизни высоким идеалам ведет семью к разводу. 

Именно эта суровая реальность современного общества вдохновила Алексея Мередова (мастера по йоге) и Наталью Чеховскую (мастера по тантре) дать практический тренинг по семейным отношениям. В его рамках вы получите видение и понимание всех внутрисемейных ситуаций. Что такое семья, что такое любовь и гармония в браке, как слышать и быть услышанным, как преодолеть трудности совместной жизни – это не теория, это - практика, в чём и заключается суть тренинга. Йогические и тантрические методики позволят вам увидеть причины и иметь возможность воздействовать на ситуацию. Нас многие учат, многие нам советуют, а мы слепо верим и действуем... Потому суть этого тренинга - научиться "открывать" глаза, начать ясно смотреть на ситуацию и самим управлять нашими семейными отношениями. Ведь не рассуждения, а поступки меняют нашу жизнь.

 

Подготовительная лекция - Алексей Мередов и Наталья Чеховская (1,5 ч)

Вводная часть, вопросы и ответы.

 

Первый день тренинга проводит Алексей Мередов (4-5 ч)

Акцент на супружеских отношениях.

Темы:

 • Методы и практики предотвращения стрессовых ситуаций в семье
 • Управление сознанием и энергетическим потенциалом семьи

 

Второй день тренинга проводит Н. Чеховская (4-5 ч)

Темы:

 • Психология созидания и психология разрушения в семье
 • Отношение с предками и родителями (мистические современные практики влияния)
 • Дети. Как быть хорошими родителями. Практики диагностики психо-эмоциональных состояний ребенка. Тесты диагностики отношений в семье.

 

Место проведения: ??

Kursu ilgums: lekcija 1,5h, praktiskās nodarbības divas dienas pa 4-5h (kopā 8-10 astronomiskās stundas)

Стоимость: 95 EUR (лекция и 2 практических занятия)

Только лекция 7 EUR, отдельный один день тренинга 50 EUR

 

Предварительная запись на тренинг ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Treniņš „Smalkā redzējuma attīstīšana”

Seminārs sevī ietver praksi, kas ļauj redzēt, kādā veidā mūs ietekmē pārtikas produkti, ārstniecības augi, medikamenti un jebkādas bioloģiskās vielas. Jūs spēsiet noteikt, vai tie jums ir piemēroti vai nē, kaitē vai ārstē. Turklāt, jūs iemācīsieties redzēt pārtikas produktu, ārstniecības augu un citu vielu enerģētiskās īpašības , spēsiet noteikt, vai tie piemēroti citiem ļaudīm.

 

Semināra tēmas:

 • Nepieciešamās pamatzināšanas
 • Smalkie elementi (zeme, uguns, ūdens, gaiss, ēteris)
 • Smalkais ķermenis
 • Vielu īpašību noteikšana pēc smaržas
 • Kādā veidā redzēt objekta smalko struktūru
 • Prakse

Seminārs ir praktisks un palīdzēs paaugstināt kvalifikāciju visiem tiem ļaudīm, kuri ir saistīti ar pārtikas produktiem, dažādām uzturpiedevām, medikamentiem, ārstniecības augiem un pat akmeņiem.

 

Norises vieta: Vecrīga, Krāmu iela 3, Barikāžu muzejs, semināru zāle 3. stāvā (skat. karti!)

Kursu ilgums: 2dienas pa 4-5 stundām (kopā 8-10 astronomiskās stundas)

Dalība: 200 EUR

 

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS UZ TRENIŅU OBLIGĀTA! Skat. zemāk.

Тренинг «Развитие тонкого виденья»

Тренинг включает в себя практику, позволяющую видеть, каким образом продукты питания, травы, лекарства и любые биологические вещества воздействуют на нас. Вы сможете определять, подходят ли они вам или не подходят, вредят или лечат. Более того, вы научитесь видеть энергетические свойства продуктов питания, трав и других веществ,  сможете определять, подходят ли они другим людям.

 

Темы семинара:

 • Необходимое начальное знание
 • Тонкие элементы (земля, огонь, вода, воздух и эфир)
 • Тонкое тело
 • Определение свойства вещества по запаху
 • Каким образом видеть тонкую структуру объекта
 • Практика

В ходе тренинга будут даны практические знания и методики, которые помогут увеличить свою квалификацию всем людям, имеющим отношение к продуктам питания, различным добавкам, лекарствам, травам и даже камням.

 

Место проведения: Вецрига, Улица Краму 3, Музей баррикад, семинарний зал на 3 этаже.

Курсы: 2 дней в течение 4-5 часов (всего 8-10 часов)

Стоимость: 200 EUR

 

Предварительная запись на тренинг ОБЯЗАТЕЛЬНА! Смотрите НИЖЕ.

Treniņš “Reiki- dziedniecības māksla”

Reiki ir sena fiziskā, psihiskā un garīgā dziedināšanas māksla, kurā enerģija tiek nodota caur dziednieka rokām. Reiki seminārs- apmācība iepazīstinās Jūs ar Reiki sistēmas vēsturi. Jūs saņemsiet iniciāciju (iesvētību) un apgūsiet pamatmetodes darbam ar Reiki. Praksē spēsiet izjust enerģijas plūsmu un, iegūstot praktiskās iemaņas, varēsiet atrisināt fiziskā ķermeņa problēmas un spēsiet garīgi progresēt.

 

 • Auras attīrīšana
 • Čakru aktivizēšanas tehnika
 • Čakru enerģijas harmonizēšana
 • Prāta un ķermeņa attīrīšanas tehnika
 • Savas enerģētikas attīrīšana
 • Atbrīvošanās no kaitīgiem ieradumiem
 • Priekšmetu attīrīšana
 • Skanēšanas metode

 

Norises vieta: Rīga, ??

Kursu ilgums: katra pakāpe pa 4-5 stundām

Dalība: I pakāpe 80 EUR, II pakāpe 200 EUR

Iespējama individuāla apmācība

 

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS UZ TRENIŅIEM OBLIGĀTA!! Vairāk informācijas ŠEIT

Тренинг «Рэйки-искусство исцеления»

Рэйки - древнейшее искусство физического, духовного и психического исцеления с помощью передачи энергии через руки целителя. Семинар-практикум по Рэйки познакомит Вас с историей системы Рэйки. Вы получите настройку и основные методики работы с Рэйки.

На практике сможете ощутить потоки энергии, овладев практическими навыками, сможете решить проблемы физического тела и прогрессировать духовно.

 

 • Очищение ауры
 • Техника активизации чакр
 • Гармонизация энергий чакр
 • Техника очищения ума и тела
 • Очищение своей энергетики
 • Избавление от вредных привычек
 • Очищение предметов
 • Метод сканирования

Место проведения: Рига, ??

Kursu ilgums: katra pakāpe pa 4-5 stundām

Стоимость: 1 ступень 80 EUR, 2 ступень 200 EUR

Bозможно индивидуальное обучение

 

Предварительная запись на тренинг ОБЯЗАТЕЛЬНА! Смотрите НИЖЕ.

Citi kursi un semināri / Другие курсы и семинары

Lai pieteiktos uz kādu no kursiem vai semināriem, lūdzu, aizpildiet formu lapas apakšā. Mēs ar Jums sazināsimies par pieejamām vietām tuvākajās grupās.

 

Чтобы подать заявку на любой из курсов или семинаров, пожалуйста, заполните форму внизу. Мы свяжемся с вами о доступных мест в ближайшие несколько групп.

Enerģijas vadīšanas prakse (I pakāpe)

Ik vienā no mums ir apslēpts milzīgs, pārsteidzošu iespēju potenciāls, ko mēs katrs izmantojam tikai daļēji. Zināšanas un praktiskie vingrinājumi palīdzēs Jums labāk iepazīt sevi, sniegs pārliecību dzīvē un pats galvenais - iemācīs izmantot apslēptās enerģētiskās iespējas saskarsmē ar citiem cilvēkiem.

Cilvēka enerģētiskā struktūra sastāv no čakrām un neskaitāmiem smalkiem kanāliem, pa kuriem enerģija izplatās pa visu mūsu organismu, uzturot tā fiziko un psihisko stāvokli noteiktā līmenī.

Šis treniņš-apmācība sniegs Jums zināšanas un praktiskus vingrinājumus, kuri spēj atvērt čakru potenciālu. Jūs uzzināsiet par katru čakru un sajutīsiet to enerģiju; ar dažādu seno prakšu palīdzību iemācīsieties un spēsiet sazināties dažādos enerģētisko centru līmeņos.

Speciāli vingrinājumi no senām jogas un tantras tehnikām dos iespēju harmonizēt Jūsu enerģētiku, palīdzēs atbrīvoties no daudzām fiziskā ķermeņa problēmām un palīdzēs kļūt laimīgam.

 

 • Enerģētisko centru (čakru) izmantošana
 • Metodes spējai redzēt un saprast citu cilvēku enerģiju
 • Prasme pielietot dažādas enerģijas dzīvē
 • Smalko iemeslu izpratne
 • Metodes darbam ar enerģētiskajiem centriem
 • Negatīvo enerģiju neitralizācijas metodes
 • Prasme novirzīt un izmantot enerģijas
 • Sava potenciāla atvēršana, māka sevi ietekmēt
 • Savu spēku un enerģijas atvēršana

Kursu ilgums: 2dienas pa 4 stundām (kopā 8 astronomiskās stundas)

Dalības maksa: 150EUR

Практика управления энергией (1 ступень)

В каждом человеке скрыт огромный потенциал удивительных возможностей, которые каждый из нас использует только частично. Знания и практические упражнения, раскрывающие ваш потенциал, помогут вам лучше узнать себя, придадут уверенность в жизни, а главное - научат использовать скрытые энергетические возможности в общении с другими людьми.

Наш тренинг даст вам знание и практические упражнения, которые способствуют раскрытию потенциала чакр. Вы узнаете и почувствуете энергию каждой чакры, сможете с помощью мистических практик научиться общаться на разных уровнях энергетических центров.

Особые упражнения из древних йогических и тантрических техник и методик, разработанных А.Мередовым дадут возможность гармонизировать Вашу энергетику, избавиться от многих проблем физического тела и стать счастливым.

Вы сможете увидеть уровень развития каждой личности. Упражнения, которые вы легко освоите, смогут открыть в Вас огромный потенциал влияния на себя и других людей, что сделает достижение любой цели простым и радостным.

 

 • Научить использовать энергии центров (чакр)
 • Методы видения и понимания энергии других людей
 • Умение использовать различные виды энергии в жизни
 • Понимание тонких причин
 • Методы работы с энергетическими центрами
 • Методы нейтрализации негативных энергий
 • Умение перенаправлять и использовать энергии
 • Раскрытие своего потенциала, умение влиять на себя
 • Раскрытие своих сил и энергий

Курсы: 2 дней в течение 4 часов (всего 8 часов)

Стоимость: 150 EUR

Enerģijas vadīšanas prakse (II pakāpe)

 Tikai tiem dalībniekiem, kuri izgājuši Enerģijas vadīšanas 1. pakāpes apmācību.

Jūs apgūsiet unikālus senus enerģijas vingrinājumus, kas līdzsvaro visas darbošanās sfēras un labvēlīgi ietekmē gan jūsu, gan jūsu tuvinieku likteni.

 

 • Dažādu darbības sfēru enerģētisko struktūru diagnostikas metodes
 • Ģimenes enerģētikas vadība
 • Ārējo darbību enerģētikas vadība (sabiedrībā, darbā)
 • Cilvēka ārējās un iekšējās darbības enerģētikas līdzsvarošana

Kursu ilgums: 2dienas pa 4 stundām (kopā 8 astronomiskās stundas)

Dalības maksa: 150EUR

Практика управления энергией (2 ступень)

Только для участников Атма центра, прошедших тренинг по управлению энергией 1 ступени.

Вы освоите уникальные древние энергетические тренинги, гармонизирующие все сферы деятельности, благоприятно влияющие на вашу судьбу и судьбу близких.

 • Методы диагностики энергетической структуры различных сфер деятельности
 • Управление энергией семьи
 • Управление энергией внешней деятельности (в социуме, работе)
 • Гармонизация энергии внутренней и внешней деятельности человека

Курсы: 2 дней в течение 4 часов (всего 8 часов)

Стоимость: 150 EUR

Intuīcijas noslēpumi, metodikas darbā ar svārstu

Treninga „Intuīcijas noslēpumi” laikā katrs no Jums apgūs senās metodikas darbā ar svārstiem un rāmīšiem.

Iemaņas, kas tiks iegūtas šī treninga laikā, dos Jums pilnīgu un galīgu pārliecību par to, ka cilvēka spējas sevis un apkārtējās pasaules izzināšanā ir bezgalīgas!

Jūs viegli iemācīsieties:

diagnosticēt fiziskā un enerģētiskā ķermeņa slimības un iekaisumus, pareizi izvēlēties labvēlīgus pārtikas produktus un medikamentus, tiksiet skaidrībā ar sevi un sakārtosiet savas attiecības ar apkārtējo pasauli, kā arī ieskatīsieties nākotnē.

Visas senās pasaules civilizācijas pielietoja biolokācijas sistēmu dažādu problēmu risināšanai: ūdens avotu, negatīvo jeb ģeopatogēno zonu noteikšanā, personības enerģētiskā potenciāla diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā utt.

Aleksejs Meredovs palīdzēs Jums apgūt senās un mūsdienīgās metodes darbā ar svārstu, kā arī palīdzēs paplašināt Jūsu iespējas sevis un apkārtējās pasaules izzināšanā.

 • Personības enerģētiskā potenciāla noteikšanas prasme
 • Negatīvo jeb ģeopatogēno zonu noteikšanas prasme
 • Tehnikas darbā ar zemapziņu
 • Pareģošanas tehnikas
 • Veselības diagnostika
 • Un daudz kas cits

Kursa ilgums: 4-5 stundas

Dalības maksa: 100EUR

 

Тайны интуиции, методики работы с маятником

На тренинге «Тайны интуиции» каждый из вас освоит древние методики работы с маятниками и рамками. Навыки, приобретенные на этом тренинге, окончательно убедят вас в том, что способности человека в познании себя и окружающего мира – безграничны!

Вы легко научитесь: диагностировать заболевания физического и энергетического тела, подбирать полезные продукты питания и медикаменты, разберетесь в себе и в своих отношениях с окружающим миром, загляните в будущее.

Все древние цивилизации мира использовали систему биолокации для решения разнообразных проблем:

нахождения воды, негативных – геопатогенных зон, диагностики энергетического потенциала личности, лечения заболеваний и многих других.

Алексей Мередов поможет вам освоить древние и современные методы работы с маятником, а также расширить ваши возможности в познании себя и окружающего мира.

Темы:

 • Умение определять энергетический потенциал личности
 • Умение находить негативные зоны (геопатогенные зоны)
 • Техники работы с подсознанием
 • Техники предсказания
 • Диагностика здоровья и многое другое

Курсы: 4-5 часов

Стоимость: 100EUR

 

Himalaju jogu meditācija

Semināra tēmas:

 • Meditācijas ikdienas dzīvē.
 • Meditācijas veidi.
 • Meditācijas efekts uz ķermeni un apziņu.
 • Meditācija kā personīgais psihologs.
 • Iekšējās redzes attīstīšana.
 • Praktiskās nodarbības.

 

Meditācija ir harmonijas apzināšana ķermenī, prātā, apziņā. To cilvēku dzīve, kuri praktizē meditāciju, ir pilna svētlaimes, miera un skaistuma. Šis seminārs ne tikai iepazīstinās ar teorētisko bāzi, bet arī palīdzēs apgūt meditācijas paņēmienus. Praktizējot meditāciju, Jūs iemācīsieties labāk izprast apkārtējos, atklāsiet daudz jauna Jums apkārt esošajā pasaulē. Meditācija palīdzēs Jums labāk izprast sevi un padarīs Jūs pilnīgi laimīgus, līdzsvarotus un apgarotus, atgriezīs veselību, spēku un enerģiju.

Seminārs paredzēts cilvēkiem ar dažādiem pamatzināšanu līmeņiem.

 

Kursu ilgums: 2dienas pa 5 stundām (kopā 10 astronomiskās stundas)

Dalības maksa: 100EUR

«Медитация Гималайских йогов»

Темы семинара:

 • Медитации в повседневной жизни.
 • Виды медитации.
 • Эффект медитации на тело и сознание.
 • Медитация как собственный психолог.
 • Развитие внутреннего зрения.
 • Практические занятия.

 

Медитация это осознование гармонии в теле, уме, сознании. Жизнь практикующих медитацию полна блаженства, покоя и красоты. Этот семинар не только ознакомит с теоретическими основами, но и поможет овладеть приемами медитации. Практикуя медитацию Вы научитесь лучше понимать окружающих, откроете много нового в мире вокруг Вас. Медитация поможет Вам лучше понять себя и сделает Вас совершенно счастливым, уравновешенным и одухотворенным, вернет здоровье, силу и энергию. Семинар рассчитан на людей с различным уровнем начальных знаний.

 

Курсы:  2 дней в течение 5 часов (всего 10 часов)

Стоимость: 100EUR

Mantru meditācija

Praktisks seminārs, kas ļaus Jums izprast mantras, to pielietošanas metodes un iedarbības spēku.

 • Mantru rašanās vēsture, to pielietojums
 • Mantru veidi
 • Kopīgā mantra-meditācija
 • Aizsargmantras
 • Attīrošās mantras
 • Garīgās mantras
 • Pareizas mantru skaitīšanas metodes

 

Kursi: 4 astronomiskās stundas

Dalības maksa: 50EUR

Мантра-медитация

Семинар-практикум даст вам все необходимое для понимания мантр, методах их использования и силе их воздействия.

 • История возникновения мантр и их применение
 • Различные виды мантр
 • Совместная мантра-медитация
 • Защитные мантры
 • Очистительные мантры
 • Духовные мантры
 • Методы правильного чтения мантр

Курсы: 4 часов

Стоимость: 50EUR

 

Tantra

Katrā no mums slēpjas apbrīnojams potenciāls; tā spēks ietverts mūsu raksturā, prātā un attieksmē pret šo pasauli. Jau kopš bērnības mums patika pasakas, kurās burvji-mistiķi spēja vadīt iekšējās un ārējās enerģijas. Mēs sapņojām, ka būsim tādi paši kā viņi: mierīgi, gudri, apdomīgi, spēcīgi un ietekmīgi. Katrs no mums zina, ka viņš ir īpašs. Senās zināšanas, ko iegūsiet praksē un varēsiet pielietot savā ikdienas dzīvē, palīdzēs Jums atklāt savu iekšējo potenciālu, saprast savu patieso būtību un sūtību, un realizēt sevi turpmākajās gaitās.

Tantra ir balstīta uz mūsu organisma smalkās struktūras (smalkā ķermeņa) un psihes izpratni. “Tantra” ir metodes, kas ved pretī atbrīvei un progresam.

 • 1.lekcija- Tantras filozofija, Odžas, Tedžas, Prana šakti
 • 2.lekcija- Kundalini šakti, čakras
 • 3.lekcija- seksuālās enerģijas kontroles un transformēšanas metodes

Kursi: 3 dienas pa 4 stundām (kopā 12 astronomiskās stundas)

Dalības maksa: 110EUR

Тренинг по Тантре

В каждом из нас скрыт удивительный потенциал, заключенный в силе нашего характера, ума и отношения к этому миру. Нам с детства нравились волшебные сказки, в которых волшебники - мистики умели управлять энергиями внутри и вне себя, мы мечтали стать такими же, спокойными мудрыми, рассудительными, сильными и влиятельными. Каждый из нас знает, что он особенный. Открыть в себе потенциал заложенной природой, понять свою истинную сущность и предназначение и в дальнейшем реализовать себя Вы сможете изучив на практике и реализовав в своей повседневной жизни знания, которое пришло к нам с древности.

"ТАНТРА" означает методы приводящие к улучшению, освобождению и прогрессу. Эта практика основана на понимании тонких структур нашего организма (тонкого тела) и психики.

Узнайте о себе больше, раскройте энергетический потенциал заложенный в вашей личности, откройте для себя мир энергий, соприкоснитесь с ним, почувствуйте его и научитесь им управлять!

 

 • 1 лекция - Философия Тантры, Оджас, Теджас, Прана Шакти
 • 2 лекция - Кундалини шакти, чакры
 • 3 лекция - Методы контроля и преобразования сексуальной энергии

Курсы: 3 дней в течение 4 часов (всего 12 часов)

Стоимость: 110 EUR

Aizsargmantras (sens vēdiskais rituāls)

Visos laikos un laikmetos, visās pasaules kultūrās ir bijuši cilvēki, kuri ar noteiktiem seniem buramvārdiem, lūgšanām ir spējuši aizsargāt sevi, tuviniekus un mājvietas no apkārtējās negatīvās ietekmes. Ar seno mantru vibrācijām spējuši piesaistīt panākumus, veiksmi, veselību, laimi.

Šis seminārs dos Jums nepieciešamo, praktisko pieredzi, savukārt, senās mantras, kas uzmanīgi glabātas un ko nodevuši senie skolotāji, palīdzēs Jums aizsargāt sevi un tuviniekus.

 • Mantras un to pielietojums (teorija).
 • Apziņas attīrošās mantras.
 • Aizsargmantras.
 • Vēdiskās metodes (rituāli), kas aizsargā no apkārtējās vides negatīvās ietekmes.
 • Atveseļojošie mantru seansi.

 

Kursi: 4 astronomiskās stundas

Dalības maksa: 70EUR

Защитные мантры (древний ведический обряд)

Во все времена и эпохи, во всех культурах мира существовали люди, которые с помощью определенных мистических заклинаний, молитв могли оградить себя, близких, жилье, от негативного влияния отрицательной энергетики окружающих.

Помочь привлечь с помощью мистических звуковых вибраций древних мантр успех, удачу, здоровье, счастье... Этот семинар даст Вам необходимый практический опыт, а мистические мантры, бережно сохраненные и принесенные учителями древности помогут Вам защитить себя и близких.

 • Мантры и их применение (теория).
 • Мантры очищающие сознания.
 • Мантры - защитные.
 • Ведические методы (обряды) защиты от негативных воздействий окружающей среды.
 • Оздоровительные сеансы мантрами.

 

Курсы: 4 часов

Стоимость: 70EUR

Relaksācijas un sevis apzināšanās praktiskā nodarbība

 • apzināšanās metodika darbībā;
 • jogas relaksācijas tehnikas;
 • pareizas elpošanas mistika;
 • pašiedvesmas metodes, tehnikas un ietekme uz zemapziņu.

 

Kursi: 3-4 astronomiskās stundas

Dalības maksa: 40EUR

 

Тренинг по релаксации и осознанности

• методики осознанности в действии;

• йогические техники релаксации;

• мистика правильного дыхания;

• техники и методы самовнушения и влияние на подсознание.

 

Курсы: 3-4 часов

Стоимость: 40EUR

 

Seminārs „Meditācija- ceļš pie sevis”

Mūsu apziņa ir atslēga visam. Māka meditēt un vadīt savu apziņu ļaus jums valdīt pār visām jūsu dzīves sfērām. Mūsu fiziskais ķermenis, slimības, problēmas- pamatā  tas viss ir apziņas problēma, kas, savukārt, ietekmē mūsu enerģētisko potenciālu.


Vadot apziņu, jūs varēsiet vadīt enerģiju, atbrīvoties no sāpēm, ietekmēt raksturu, atbrīvoties no slimībām. Jūs uzzināsiet visas esošās un darbojošās apziņas vadīšanas metodes.


Seminārs: 2 dienas pa 2 stundām (kopā 4 astronomiskās stundas)

Dalības maksa: viena lekcija 10EUR (studentiem, pensionāriem 5EUR), abas lekcijas 16EUR

Семинар- тренинг «Медитация - путь к себе»

Ключ ко всему - наше сознание. Умение медитировать и управлять сознанием позволит вам и управлять всеми сферами своей жизни. Наше физическое тело, его болезни, проблемы – все это, прежде всего, проблемы сознания, которые, в свою очередь, влияют на наш энергетический потенциал.

Управление сознанием позволит управлять энергией, избавляться от болезней, влиять на характер. Вы узнаете все действенные и работающие методы управления сознанием.


Курсы: 2 дней в течение 2 часов (всего 4 часов)

Цена одной лекции: 10 EUR (студентам, пенсионерам – 5 EUR)

Цена абонемента на обе лекции: 16 EUR

Seminārs „Dzimtas karma, prakses dzimtas problēmu novēršanai”

Lekciju cikls

Izprast zemapziņā dziļi apslēptās problēmas un bailes, kas traucē realizēt jūsu iespējas, atklāt sevī karmas ielikto potenciālu, saprast savu sūtību, atbrīvoties no kompleksiem, atrast sevi un būt laimīgiem- tas viss ir iespējams!


Lielākoties dzimtas karma neļauj jums realizēt sevi dzīvē, tāpēc nepieciešams zināt mehānismus, kā šo problēmu atrisināt.


Senās prakses un Alekseja Meredova izstrādātā metodika atvērs jūsos milzīgu enerģētisko potenciālu un harmonijas prieku ar sevi, pasauli, senčiem un Dievu.


Lekcijas: 2dienas pa 2 stundām (kopā 4 astronomiskās stundas)

Dalības maksa par vienu lekciju: 10EUR
(studentiem, pensionāriem 5EUR)

Abonements divām lekcijām: 16EUR

Treniņš „Prakses dzimtas problēmu novēršanai”

Treniņš un individuāls darbs ar skolotāju ļaus Jums saskatīt „karmiskās saiknes”, izjust tās problēmas, dziļumu un ar mistisko metožu un prakšu palīdzību ļaus tās atrisināt.

Saplūstot vēdiskās filozofijas un psiholoģijas zināšanām, mūsdienu psihoterapijas metodēm, senām jogas praksēm un 20 gadu konsultatīvai pieredzei, Aleksejs Meredovs ir izstrādājis unikālu metodiku, kas jau vairākus gadus dod lieliskus rezultātus daudzu cilvēka zemapziņā slēptu problēmu atrisināšanā. 


Treniņš: ~4,5h

Dalības maksa: 45EUR

Семинар- тренинг «Карма рода, практики избавления от родовых проблем»

Понять скрытые глубоко в подсознании проблемы и страхи, мешающие Вам реализовать свои возможности? Открыть в себе потенциал, заложенный судьбой и понять свое предназначение? Избавиться от комплексов, найти себя и быть счастливым? Все это возможно.

Зачастую, карма рода не дает вам реализоваться и потому нужно знать механизмы избавления от этих проблем.

Древние практики и методики Алексея Мередова откроют в Вас огромный энергетический потенциал и радость гармонии с собой, миром, предками и Богом.Курсы: 2 дней в течение 2 часов (всего 4 часов)

Цена одной лекции: 10 EUR (студентам, пенсионерам – 5 EUR)

Цена абонемента на обе лекции: 16 EUR

Тренинг

Тренинг и индивидуальная работа с Алексеем Мередовым позволит Вам увидеть «кармические связи», прочувствовать их глубину, проблемы и с помощью мистических методов и практик решить их.

Слияние знаний ведической философии и психологии, современных методов психотерапии, древние йогические практики и 20 летний опыт консультативной работы позволили Алексею Мередову разработать уникальную методику, которая уже много лет дает отличные результаты в решении различных проблем, скрытых в подсознании человека и напрямую влияющих на его мотивы и поступки.


Тренинг: 4,5 часов

Стоимость: 45 EUR


Seminārs „Veselības un harmonijas atjaunošana, pielietojot stihiju spēkus”

Mūsu psihiskā, enerģētiskā un fiziskā veselība ir daļa no pasaules, kas ir mums apkārt. Stresi, nepareiza saskarsme, uzturs, nogurdinošs darbs, attālinātība no dabas, pārpūle- tie visi ir disbalansa faktori, kuri noved mūsu prātu un ķermeni līdz slimībām.

Senči, zinot stihiju noslēpumus, ar mistiķu un šamaņu palīdzību kontaktējoties  ar stihiju spēkiem, spēja ne tikai uzturēt sevi, bet arī ārstēt citus, harmonizēt  telpu, mainīt dzīves apstākļus.

Attālinoties no dabas, mēs ieguvām komfortu, taču pazaudējām spēku, veselību, harmoniju un laimi, kļuvām atkarīgi no medikamentiem, ārstiem, tehnoloģijām un svešas gribas, kļuvām vāji.

Aleksejs Meredovs, daudzus gadus pētot jogas prakses, izstrādājis patiesi unikālu metodi enerģētiskā, psihiskā un fiziskā potenciāla atjaunošanai, pielietojot dabas spēkus. Balstoties uz gadsimtiem ilgu jogu un mistiķu pieredzi, atklājiet sev izdziedināšanas iespējas, kļūstiet patiesi  spēcīgi, veseli un harmoniski! 


Seminārā:

 • Stihiju enerģijas un to īpašības
 • Stihiju enerģiju ietekme uz cilvēka psihoemocionālo veselību
 • Stihiju enerģija un personības enerģētiskais potenciāls
 • Fiziskais ķermenis un stihiju enerģija, slimību iemesli
 • Stihiju rakstura un spēka īpašības
 • Stihiju enerģijas pārpilnība un trūkums, to izpausmes personībā


Kursi: 5 dienas pa 2 stundām (kopā 10 astronomiskās stundas)

Vienas lekcijas cena: 10EUR (studentiem, pensionāriem 5EUR)

Abonements 5 lekcijām: 42EUR

Treniņš

Ar meistara pieredzes un prakses spēka palīdzību jūs spēsiet apgūt psihiskās un fiziskās veselības korekcijas tehnikas, kuru efektivitāti pārbaudījuši gadsimti, jogi un mistiķi.

 

Treniņā jūs apgūsiet:

 • Efektīvas veselības korekcijas tehnikas, pielietojot Panča dharana metodes
 • Elementu diagnostiku un to saikni ar cilvēka psihoemocionālo un fizisko stāvokli
 • Paškorekcijas prakses, pielietojot  stihiju enerģiju

Treniņš: 2 dienas pa 3,5 stundām (kopā 7 astronomiskās stundas)

Dalības maksa: 100EUR

Семинар- тренинг «Восстановление здоровья и гармонии силами стихий»

Наше психическое, энергетическое и физическое здоровье является частью огромного мира, который нас окружает. Стрессы, неправильное общение, питание, изматывающая работа, отдаленность от природы, переутомление – все это факторы дисбаланса, который приводит наш ум и наше тело к болезням.

Древние, зная тайны стихий, общаясь с их силой с помощью мистиков и шаманов, могли не только поддерживать себя, но и лечить других, гармонизировать пространство, менять обстоятельства жизни.

Отдаляясь от природы, мы приобрели комфорт, но потеряли силу, здоровье, гармонию и счастье, стали зависимы от лекарств, врачей, технологий и чужой воли, стали слабыми.

Алексей Мередов, много лет изучая йогические практики, разработал действительно уникальную методику восстановления энергетического, психического и физического потенциала с помощью сил природы. Опираясь на многовековой опыт йогов и мистиков – откройте для себя возможности исцеления, станьте по-настоящему сильными, здоровыми и гармоничными!


В семинаре: Энергии стихий и их качества; Влияние энергии стихий на психоэмоциональное здоровье человека; Энергии стихий и энергетический потенциал личности; Физическое тело и энергии стихий, причины болезни; Качества характера и сила стихий; Избыток и недостаток энергий стихий, и их проявление в личности.Курсы: 5 дней в течение 2 часов (всего 10 часов)

Цена одной лекции: 10 EUR (студентам, пенсионерам – 5 EUR)

Цена абонемента на 5 лекций: 42 EUR

Тренинг

С помощью силы опыта и практики мастера, вы сможете овладеть техниками коррекции психического и физического здоровья, эффективно проверенными веками, йогами и мистиками.

В тренинге вы научитесь: Эффективным техникам коррекции здоровья методами Панчадхараны; Диагностике элементов и их связи с психо-эмоциональным и физическим состоянием человека; Практикам самокоррекции с помощью энергий стихий.


Тренинг: 2 дней в течение 3,5 часов (всего 7 часов)

Стоимость: 100 EUR   

Jogu elpošanas noslēpumi (Pranajama I)

Senas jogu elpošanas tehnikas, kas attīrīta organismu un nostiprina veselību.

Pranajama - sena, gadsimtiem cauri pārbaudīta vingrinājumu sistēma, kas dod spēku, jaunību un skaistumu. Pieredzējuša pasniedzēja vadībā Jūs apgūsiet šo sistēmu un varēsiet to praktizēt visas dzīves garumā, izjūtot uz sevis seno mācību mistisko spēku.

 

Kursi: 4 astronomiskās stundas

Dalības maksa: 50EUR

 

Секреты дыхания йогов (Пранаяма I)

Это древние дыхательные техники йогов, способствующие очищению организма и укреплению здоровья. Пранаяма - это система упражнений проверенная веками, дающая силу, молодость и красоту. Под руководством опытного преподавателя, вы сможете овладеть этой системой и практиковать ее в течении жизни, ощущая на себе мистическую силу древних учений.

 

Курсы: 4 часа

Стоимость: 50 EUR

 

Pranajama ar priekšzināšanām (Pranajama II)

Enerģētiskā potenciāla atvēršanas tehnikas

Elpas aiztures

Tehnika pakāpeniskai jogas transa sasniegšanai

Apziņas attīrīšana

Prasme koncentrēties

Ārstnieciskās elpošanas tehnikas darbam ar arteriālo spiedienu

 

Kursi: 4 astronomiskās stundas

Dalības maksa: 50EUR

Пранаяма 2 (продвинутый уровень)

Темы:

• Техники раскрытия энергетического потенциала

• Задержки дыхания

• Техника постепенного входа в йогический транс

• Очищение сознания

• Умение концентрироваться

• Лечебные техники дыхания работы с артериальным давлением.

Курсы: 4 часа

Стоимость: 50 EUR

 

PIETEIKŠANĀS FORMA

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.